FjällBjörkens Skor & Accessoarer

Personuppgiftspolicy

Målet med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och EU:s kommande lagstiftning på området, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”). Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kontakt@FjallBjorkens.se 

Vad är en personuppgift? 
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel tydliga bilder på en person eller elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. 

Ändringar i vår personuppgiftspolicy 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna personuppgiftspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i lagar och regler. När vi gör justeringar i denna policy, kommer vi att ändra revisionsdatumet längst ned på denna sida. Den ändrade personuppgiftspolicyn är gällande för dig och dina personuppgifter efter det datumet. Vi uppmuntrar dig att återkommande gå igenom denna personuppgiftspolicy för att få information om hur vi skyddar din information. 

Vilken information samlar vi in? 
• Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och liknande. 
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer och likande. 

Hantering och lagring av personuppgifter 

Rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter 
FjällBjörkens Skor & Accessoarer behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas stöd av flera grunder. Dessa grunder kan vara avtal, intresseavvägning, samtycke, allmänt intresse och att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. 

Utskick av information 
Utskick sker i nyhetsbrev eller liknande former, har du anmält prenumeration av dessa så lagras dina personuppgifter tills det att du avregistrerar från att mottaga detta.

Lagkrav 
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

Lagringstider 
FjällBjörkens Skor & Accessoarer strävar efter att följa god sed. Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten eller fakturera, hantera klagomål eller skadeståndskrav m.m. 


Vilka kan vi komma att dela din information till? 
Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke.

Leverantörer och underleverantörer 
FjällBjörkens Skor & Accessoarer kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här policyn. 

Myndigheter 
FjällBjörkens Skor & Accessoarer kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. 

Dina rättigheter 
Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke 
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, utförd efter intresseavvägning, tillåten p.g.a. allmänt intresse eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. 
Om vi hanterar dina personuppgifter med stöd av samtycke har du rätt att dra tillbaka samtycket när som helst genom att kontakta oss.

Rätt att få tillgång till dina data 
Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har sparat om dig och verifiera informationen. En sådan kopia kan begäras utan kostnad genom att kontakta oss. 

Rätt till rättelse 
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 

Rätt till begränsning av behandling 
Du har rätt att begära begränsning, vilket innebär att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. 

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”) 
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina data. Dessa skyldigheter härrör från bland annat bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. I dessa fall blockerar vi det data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning. 

— 
Med reservation för ändringar. 
Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2019-01-25.